Tương tác với Ethereum Blockchain sử dụng Json-RPC (p2)

json-rpc-interact-ethereum

Trong bài viết trước chúng ta tìm hiểu cách tương tác với Ethereum Blockchain sử dụng Javascript Console. Trong bài viết này, biastek.con giới thiệu cách tương tác thông qua Json-RPC(Remote Procedure Call)

Chúng ta có thể sử dụng Postman hoặc test trực tiếp trên Geth node. Test với method: eth_getTransactionReceipt để kiểm tra xem transaction đã được valid thành công hay chưa. Nêu tham số status trả về ‘0x1’ transaction đã valid thành công

Bênh cạnh đó, có thể tương tác trực tiếp trên Geth node. ví dụ sử dụng method ‘eth_accounts’ để list các acccounts

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_accounts","params":[],"id":1}' 192.168.142.137:8545

Tham khảo thêm nhiều method tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *