Tương tác với Ethereum Blockchain sử dụng Javascript Console (p1)

geth javascript console

Thông thường chúng ta sẽ có 2 cách để tương tác với Geth: thông qua Javascript console và Json-RPC (RPC – Remote Procedure Call). Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đầu tiên

Để tương tác với Geth thông qua Javascript console chúng ta sử dụng 1 trong 2 lệnh sau đây:

$ geth console ( lệnh này sẽ start Geth node và open console)
$ geth attach (lệnh này không start Geth và open console với Geth node instance đã run sẵn).
Khi sử dụng lệnh attach chúng ta có thể sử dụng 1 trong 3 protocol: ipc  
(Inter-process communication), http, ws
$ geth attach ipc:/some/custom/path 
$ geth attach http://191.168.100.1:8545
$ geth attach ws://191.168.100.1:8546

Một số lệnh cơ bản

$ eth.accounts
$ eth.getBalance(eth.eccounts[0])
$ net.peerCount
$ eth.syncing
$ personal.newAccount()

Kiểm tra pending txpool
> txpool
> txpool.status
Kiểm tra pending Block and pending transactions
> eth.getBlock('pending')
> eth.getBlock('pending').number
> eth.pendingTransactions.length
Lấy số Nonce
web3.eth.getTransctionCount('address')

Tham khảo thêm tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *