Tự Học Hyperledger Blockchain (p1) – Giới Thiệu Hyperledger

Tự học Hyperledger Blockchain là loạt bài viết giới thiệu các kiến thức cơ bản, thực hành xây dựng hệ thống trên nền tảng công nghệ Blockchain. Trong bài viết này Biastek giới thiệu chung về các frameworks, tools và library của Hyperledger Blockchain.

1. Giới thiệu chung

Hyperledger là dự án mã nguồn mở do Linux Foundation khởi xướng (12-2015). Hyperledger phát triển trên nhiều dự án tạo ra hệ sinh thái gồm nhiều Hyperleger Framework với mục đích ứng dụng công nghệ Blockchain các lĩnh vực trong doanh nghiệp.

Hyperledger sử dụng kiến trúc Module (Modular Architecture) cho phép các nhà phát triển có thể điều chỉnh nhiều thứ như: cơ chế đồng thuận (consensus mechanism), quản lý việc lưu trữ, thiết lập các dịch vụ nhận diện, phân quyền…

Smart contract trong Hyperledger được gọi là Chaincode, được viết bằng ngôn ngữ Golang. Tuy nhiên, có thể sử dụng Javascritp với Hyperledger Compose Tool.

Cơ chế đồng thuận của Hyperledger sử dụng thuật toán Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT). Tuy nhiên, Hyperledger có tính năng linh động cơ chế đồng thuận gọi là hot swapping, tính năng này cho phép thay thế giải thuật đồng thuận trong khi network đang hoạt động (Hyperledger Sawtooth)

Hiện tại Hyperledger có nhiều Framework khác nhau phục vụ cho các mục đích khác nhau tùy theo yêu cầu nghiệp vụ của từng bài toán

2. Frameworks:

Hyperledger Fabric: Đây là dạng blockchain có phân quyền (permission blockchain). Hyperledger Fabric là framework rất quan trọng, được xem là trái tim của hệ sinh thái Hyperledger với Chaincode được với bằng Golang. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/fabric

Hyperledger Besu: là Open Source Ethereum Client được viết bằng Java. Nó có thể chạy trên Public and Private Ethereum network, kể cả testnet : Rospten, RinKkeby. Hyperledger Besu sử dụng nhiều thuật toán đồng thuận bao gồm: PoW, PoA và IBFT

Hyperledger Iroha : Được thiết kế cho các dự án mobile, thuật toán đồng thuận Sumeragi. Nó được sử dụng trong các ứng dụng : digitial assets,
identity and serialized data, interbank settlement, central bank digital currencies, payment systems, national IDs. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/iroha

Hyperledger Sawtooth: Được thiết kế cho các dự án liên quan đến IoT, thuật toán đồng thuận rất linh hoạt (BPFT, PoET…) (Uses pluggable consensus algorithms, which allows consensus to be changed by transaction on the fly) . Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/sawtooth

Hyperledger Burrow: Sử dụng Ethereum Virtual Machine (EVM) cho việc thực thi smartcontract. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/hyperledger-burrow

Hyperledger Indy: Hỗ trợ xác định danh tính người dùng. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/hyperledger-indy

Hyperledger Grid: Đây là giải pháp dành cho quản lý chuỗi cung ứng trên sổ cái phân tán. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/grid

3. Công cụ          

Hyperledger Explorer: Hỗ trợ việc theo dõi và quản trị blockchain. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/explorer

Hyperledger Cello: Hỗ trợ việc cấu hình mạng cho blockchain, được xem như là blockchain module toolkit. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/cello

Hyperledger Caliper: Hỗ trợ đánh giá hệ thống blockchain được xem như là blockchain benchmark tool. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/caliper

Hyperledger Composer: Hỗ trợ phát triển và tương tác với smartcontract (chaincode), hỗ trợ tương tác với Hyperledger Fabric nhằm xây dựng các ứng dụng trên blockchain cho các doanh nghiệp. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/composer

Hyperledger Avalon is a ledger independent implementation of the Off-Chain Trusted Compute Specification . Avalon is designed to help developers gain the benefits of computational trust and mitigate its drawbacks

Hyperledger Cactus will enable plug-in based collaborative development, thus increasing the breadth of use cases and ledgers supported

3. Thư Viện (Library) 

Hyperledger Aries is related to both Hyperledger Indy and Hyperledger Ursa

Hyperledger QuiLt: Hỗ trợ chuyển giá trị (value) giữa các hệ thống phân tán và không phân tán. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/quilt

Hyperledger URSA: Đây là thư viện về mật mã học. Tham khảo https://www.hyperledger.org/projects/ursa

Hyperledger Transact

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *