Install web3 and nodejs

1.Install web

npm install web3@verion or

npm install web3

npm view web3 version

npm list web3 web3-eth ethereumjs-tx

ex: npm install web3@1.3.0

2. Install nodejs 10

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x -o nodesource_setup.sh

sudo bash nodesource_setup.sh

sudo apt install nodejs

nodejs -v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *