Blockchain Ethereum (p1) – Giới Thiệu Ethereum

Blockchain Ethereum là một trong những framework phổ biến nhất đang được nhiều nhà phát triển sử dụng. Trong loạt bài viết học Ethereum, BIASTEK giới thiệu các khái niệm chính trong Ethereum Framework

Ethereum là gi?

Ethereum là nền tảng nguồn mở cho ứng dụng phi tập trung hoặc ứng dụng phân tán (Dapp), chi tiết https://ethereum.org

Ethereum Network là mạng ngang hàng hoặc mạng phi tập trung. Ethereum Network được mô tả chi tiết trong Yellow paper (https://github.com/ethereum/yellowapers) và White Paper (https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper).

Ethereum Netwotk có 3 thành phần khác nhau:

Bootnodes: giúp khách hàng ethereum tìm thấy đồng nghiệp của họ. Địa chỉ của một bootnode được gọi là enode.

Các nút (Node): tất cả các nút trong mạng Ethereum, nhưng nó không tham gia vào cơ chế đồng thuận.

Mining Nodes: để xác nhậngiao dịch hợp lệ và tạo block mới

Máy ảo Ethereum: đây là trình biên dịch và thực thi hợp đồng thông minh (smart contract)

Ethereum client: hiện tại, có 2 Ethereum client phổ biến: Geth được viết bằng Go và Parity được viết bằng Rust.

Ether: là một loại tiền điện tử như bitcoin. Ether được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và trao đổi trong thị trường tiền điện tử (https://www.binance.com)

Thuật toán đồng thuận (consensus algorithm): Hiện tại, Public Ethereum sử dụng Proof of Work (PoW) và có kế hoạch chuyển đổi thành Proof of State (PoS), trong khi đó Private Ethereum sử dụng Proof of Authority (PoA)

Solidity là một chương trình ngôn ngữ cho hợp đồng thông minh của Ethereum.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *