Config Git IntelliJ

If you already have code ready to be pushed to this repository then run this in your terminal.
cd existing-project
git init
git add --all
git commit -m "Initial Commit"
git remote add origin https://username@git.biastek.com/projectname.git
git push -u origin master

Right click on project-> Git->Commit Directory or Commit File

Right click on project-> Git->Repository->Pull

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *