Blockchain Ethereum (P4) – Kết Nối Các Node Sử Dụng Bootnode

Bootnode Private Ethereum

Trong bài viết trước, Cài Đặt Private Blockchain trên nền tảng Ethereum, Biastek có hướng dẫn cách kết nối trực tiếp các node bằng lệnh add peer. Trong bài viết này Biastek hướng dẫn cách kết nối các node sử dụng Bootnode.

Bootnode là 1 node trung gian giúp các node có thể nhìn thấy nhau trong private ethereum network. Lợi ích của việc dùng Bootnode là nếu muốn thêm 1 Geth node mới chỉ cần kết nối vào Bootnode, node mới này sẽ nhìn thấy tất cả các node còn lại của hệ thống.

Tạo bootnode key rất đơn giản bằng lệnh sau

$ bootnode -genkey boot.key bootnode -nodekey -addr :8009

Sau khi có bootnode key, chúng ta run Geth như bên dưới

geth --identity "process-node134"  --datadir=./chaindata/ --mine --minerthreads=1 --allow-insecure-unlock --rpc --networkid 22 --rpcaddr "192.168.242.134" --rpcport 8545 --rpcapi="db,eth,net,web3,personal" --rpccorsdomain "*" --targetgaslimit "0x7A1200" --bootnodes "enode://aaebb89245589fbea93ac9a415f21056451ea8492d4c51c60ea9bf4d09cf7dfbb21551944912ffaf2b82d30da688ee16db2ca61b3775fa7b5ea25ed66bf0dd7b@192.168.242.138:0?discport=8009"

References

https://medium.com/@pradeep_thomas/how-to-setup-your-own-private-ethereum-network-f80bc6aea088

https://hackernoon.com/setup-your-own-private-proof-of-authority-ethereum-network-with-geth-9a0a3750cda8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *