100 Days – English Learning – Day 11-15

Day 11

 • eager to/ keen to learn new skills and adapt to new technology (ham mê học- quan tâm- thích ứng)
 • Maintains composure in adverse situations to alleviate pressure and maintain momentum (Duy trì sự bình tĩnh trong các tình huống bất lợi để giảm bớt áp lực và duy trì động lực)
 • she was struggling to regain her composure (lấy lại bình tĩnh)
 • to spread hatred, incite violence and ridicule others’ religions and nations ( gieo rắc hận thù, kích động bạo lực và chế nhạo tôn giáo và quốc gia của người khác )

Day 12 ( No matter: Dù có ….. đi chăng nữa)
No matter + Wh Question + Adjective / Adverb + Clause, Main Clause

 • No matter how hard he tried, he failed the exam (Cho dù anh ấy cố gắng đến mấy, anh ấy đã trượt kỳ thi đó) (~ However)
 • No matter who you are, I still believe in you (Dù cho bạn là ai, tôi vẫn tin bạn) (~ whoever)
 • No matter what happens, smile and overcome it (Dù điều gì xảy ra, hãy mỉm cười và vượt qua nó) (~ whatever)
 • No matter where you go, your family is still in your heart (Dù cho bạn đi đâu, gia đình vẫn luôn nằm trong trái tim bạn) (wherever)

Day 13

 • Courage to Face the truth/reality (dũng cảm đối diện sự thật/ thực tế)
 • The society should not to have a prejudice against drug addicts (có thành kiến đối với ai)
 • to have a prejudice in favour of someone (có định kiến thiên về ai)
 • Past due/ due next/ due date
 • product market fit

Day 14

 • Ethics/Morality
 • Curiosity & experimentation: tính hiếu ký và tinh thần thử nghiệm
 • Persistence & Grit: Sự bền chí và lòng can đảm
 • Empathy: khả năng thấu cảm
 • Creative expression / improvisation : Thể hiện sự sáng tạo / khả năng ứng biến
 • Technology exposure: Tiếp cận với công nghệ
 • Entrepreneurship: Tinh thần khởi nghiệp

Day 15

 • Today, blockchain is no longer a hype, it has become reality
 • The situation has significantly changed in the mean time
 • Blockchain opens the door to disrupt any industry that rely on a central authority to confirm authenticity
 • Fosters creativity and learning
 • talk in your sleep or sleepwalk
 • heavy or light sleeper

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *