100 Days – Chinese Learning – Day 6-10

Day 6

  • 那 / 这 (that/this)
  • 词典 (dictionary)
  • 杂志 ( magazine)
  • 音乐 ( music)
  • 朋友 (friend)

Day 7

  • 图书馆 在 哪儿 (where is library?)
  • 请问 (excuse me)
  • 学校 (school)
  • 知道 (know) 不 知道 (don’t know)
  • 宿舍 (dormitory)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *